Dědictví v rámci rodiny – jak zabránit, aby vše získalo pouze jedno dítě

Dědictví může rozkmotřit i jindy velmi semknuté rodiny a příbuzné. Ne vždy se dědicové ztotožní s poslední vůli zemřelého. Co dělat pro to, aby získal každý svůj díl, nikoliv jen jeden z potomků?

Modelový příklad: Před krátkou dobou muži zemřel otec. Rodiče byli rozvedeni. Otec měl se svou druhou ženou syna. Vztahy mezi prvním synem a druhou otcovou manželkou a jejich synem nejsou úplně dobré. Nyní se první syn dozvěděl, že nevlastní bratr byl u notáře projednávat dědictví a že vše zdědí on. Proč nebyli notářem pozváni oba na dědické řízení? Je možné, aby vše zdědil jen jeden syn?

Notář zjišťuje informace

Notář, který je soudem pověřen k projednání dědictví po zemřelém, nemá zpočátku o zemřelém, jeho rodinné situaci a majetku žádné informace. Notář tedy potřebuje zjistit případný okruh dědiců a obsah majetku zemřelého.

Za účelem zjištění těchto informací notář většinou nejprve kontaktuje vypravitele pohřbu – ten je uveden přímo v úmrtním listu, který má notář od soudu k dispozici. Ve většině případů je tedy vypravitel pohřbu pozván notářem k tzv. předběžnému šetření, v rámci kterého zjišťuje potřebné informace pro další průběh dědického řízení.

Nepominutelný dědic a vydědění

Zemřelý otec mohl sepsat závěť, ve které odkázal vše svému druhému synovi. I v tom případě by však, jakožto syn zemřelého a tedy nepominutelný dědic, měl právo domáhat se svého povinného dílu z pozůstalosti, samozřejmě za předpokladu, že nebyl otcem vyděděn. Vydědit dítě lze za předpokladu, že:

  • neposkytl rodiči potřebnou pomoc v nouzi
  • o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl
  • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze
  • vede trvale nezřízený život

Pokud je nepominutelný dědic mladší 18 let, musí mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho dědického podílu. Je-li zletilý musí dostat čtvrtinu zákonného dědického podílu.

V případě, že zemřelý nezanechal žádný majetek, případně zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, je dědické řízení zastaveno a tento nepatrný majetek je vydán vypraviteli pohřbu, a to bez bližšího projednávání dědického řízení.

Je vhodné zjistit o dané věci bližší informace a obrátit se na notáře, který byl pověřen provedením dědického řízení po zemřelém otci. Který notář dědické řízení vede, je možné zjistit u příslušného okresního soudu podle posledního bydliště otce.