Dědictví po příteli

Dědictví po partnerovi skýtá různá úskalí. Svazek dvou lidí především musí být stvrzen zákonem, aby měl ten druhý legální nárok na dědictví po zemřelém partnerovi. Jde to zařídit i jiným způsobem? Závětí?

Modelový příklad: Pár spolu žije dva roky v přítelově domě. Společně hospodaří, spoří si. Přítel nikdy nebyl ženatý, má jen rodiče a dvě sestry. Jeho rodina se vztahem nesouhlasí. Nenavštěvují se, s partnerem přerušili veškeré kontakty.

U partnera se nyní objevily zdravotní komplikace, je to celkem vážné. Partnerka má obavy, co by se stalo, kdyby léčba nedopadla dobře. Rodina přítele rozhlašuje, že když přítel zemře, partnerka z dědictví nedostane nic. Může se to stát? S přítelem zvažují sepsání závěti.

Dědictví dle dědické posloupnosti

Období nejistoty je velmi náročné a situaci neusnadňuje. Pokud přítel nesepíše závěť, bude dědit rodina podle zákonné dědické posloupnosti, která je upravena v občanském zákoníku.

Nemá-li partner děti, dědí podle druhé třídy dědiců manžel, zůstavitelovi rodiče a také ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Podle toho by tedy dědicem měla být i přítelkyně.

Dědicové v druhé dědické třídě dědí stejným dílem, jen manželi zůstavitele náleží vždy nejméně polovina pozůstalosti. Pokud by se partner rozhodl pro sepsání závěti a určí v ní jako jediného dědice svoji partnerku, měl by celý jeho majetek připadnout jí.

V závěti lze určit partnerku jako jediného dědice

V rámci sepsání závěti partner není nijak omezen, protože nemá děti a může se rozhodnout, komu svůj majetek odkáže. Rodiče ani sourozenci zůstavitele nejsou tzv. nepominutelnými dědici a tedy nemusí zdědit nic, pokud si to partner nebude přát a sepíše závěť například plně v partnerčin prospěch.

Rozhodne-li se pro sepsání závěti, je vhodné se obrátit na notáře. Jejich seznam lze najít na internetu na adrese www.nkcr.cz. Sepsání závěti u notáře je vhodnější zvláště případech, kdy hrozí neshody či jiné problémy s dalšími případnými dědici. Dědické řízení bývá zdlouhavé.